En cumprimento da lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro e a súa normativa de desenvolvemento, (en particular, real decreto 1720/2007 do 21 de decembro), infórmaselle de que os datos persoais recollidos neste sitio web son confidenciais e que serán incluídos nun ficheiro titularidade de Almacenes Méndez SL, con domicilio en Avda. Generalísimo, num. 58, 27340 de Meira (Lugo), ca exclusiva finalidade de xestionar a súa solicitude e/ou peticion e respondela, para o que presta o seu expreso consentimento. O interesado pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixindo unha carta, con copia de DNI, á dirección indicada, ou ben a través dunha mensaxe con firma electrónica a correo@almacenesmendez.com.

Todos os datos solicitados son de cobertura necesaria para a xestión da súa petición e resposta. A negativa a cumplimentalos implicará a imposibilidade do seu tratamento.